Frontrunners

De Corporate Values Selector

Hoe de waarden ( cultuur) van uw organisatie te bepalen

 

Door middel van de Corporate Values Selector (CVS) kan het bepalen van de Corporate Values op een theoretisch correcte , overzichtelijke en inspirerende manier verlopen. Aangezien waarden de aanjagers zijn van de cultuur van de onderneming heeft de CVS grote relevantie. Het bepalen van de ondernemingswaarden verloopt vaak onprofessioneel. Veel managers weten niet goed wat waarden zijn en verwarren deze met doelstellingen. Ook zien we dat men vaak teveel waarden kiest waardoor deze hun doel voorbij schieten. Bovendien moet er een verbinding bestaan tussen de Visie en Missie van de onderneming en haar Waarden ( cultuur).

 

De Corporate Values Selector is een methodiek die het mogelijk maakt om op een DHZ manier de cultuur vorm te geven of bij te sturen.

 

Maar eerst enige bespiegelingen : 

 

1.Van IST naar SOLL

Het kiezen van waarden heeft alleen zin als men – op basis van de Visie en Missie – een bijstelling van de cultuur wenst. Daarbij gaat het om het maken van keuzes met het oog op de toekomst. In het proces kan het verstandig zijn om eerst te meten welke waarden thans de hoofdrol spelen om vervolgens de nieuwe waarden te bepalen. Men krijgt dan een goed inzicht in het ‘gat’ tussen het heden en de toekomst en kan daarop sturen. 

 

2. Visie en Missie vormen het vertrekpunt

Zonder een heldere Visie en Missie heeft het geen zin om de gewenste cultuur te bepalen. Met name de Missie zou sturend moeten zijn voor het bepalen van de gewenste cultuur ( waarden).

 

3. Medewerkers betrekken?

De keuze voor de corporate of merkwaarden vormen de grondslag voor de cultuur van de onderneming/merk. In principe is het een goede zaak dat iedereen daarbij betrokken is. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, wat voor cultuur natuurlijk cruciaal is, maar kan de uitkomst van het proces ook verrijken. Betekent dit dat iedereen ook moet meedoen? Nee…….dat niet. Gebaseerd op onze ervaringen is het verstandig dat de directie of RvB een aanzet maakt en vervolgens toetst bij de medewerkers. Het selectieproces kan volledig via het intranet/internet van de onderneming verlopen.

 

4.  Ondernemingscultuur : achtergronden.

Een onderneming kent een spanningsboog tussen twee ambities.  Enerzijds de ambities van de onderneming en anderzijds die van de werknemer. 

Bij een sterke bedrijfscultuur liggen die in elkaars verlengde. Is er sprake van een balans. 

 

 

Over cultuur en waarden

Elke onderneming is zowel bezig met het heden als met de toekomst. Wat willen we behouden, wat is waardevol ? Wat willen we veranderen ? Hoe goed anticiperen we op de toekomst? Een onderneming kent zowel een continuïteitsdoelstelling als een groei (innovatie) uitdaging. Dat geldt voor alle ondernemingen en organisaties. Ook het Wereld Natuur Fonds wil nieuwe leden, wil groeien. Net als een politieke partij of een amateur hockeyvereniging. Leden behouden en aantrekken. Klanten behouden en nieuwe klanten werven. Beiden zijn even belangrijk, hoewel in de tijd gezien de nadruk anders kan liggen. 

Een onderneming zal zowel de groep,- als de individuele dynamiek moeten managen. Getalenteerde individuen moeten kansen krijgen maar het bedrijf moet ook als een team functioneren. Gezamenlijk iets nastreven.

Het is op twee assen dat een cultuur moet worden opgebouwd :

 

1. persoonlijke streven versus het ondernemingstreven 

2. continuïteit versus verandering ( innovatie)

 

 

Er zijn 4 basis gedragsvelden in elke onderneming : 

1. Leiderschap en Prestaties

2. Innovatie en Uitmuntendheid

3. Plezier en Integriteit ( vertrouwen)

4. Zekerheid en Teamwork

 

De Corporate Value Selector : uitwerking

De 4 gedragsvelden zijn bepalend voor de wijze waarop elke onderneming of organisatie opereert. Met andere woorden alle 4 de gedragsvelden hebben relevantie. Altijd. Men wil dan ook op alle 4 de velden invloed kunnen uitoefenen. Gezamenlijk bepalen ze de cultuur van de onderneming en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat men alle 4 de velden moet betrekken bij bepalen van de gewenste waarden.

De vier gedragsvelden zijn bovendien onderling gelijkwaardig. Alle vier zijn ze even relevant voor de cultuur van een onderneming. Er moet te allen tijden gezocht worden naar de juiste  samenstelling van waarden uit deze 4 velden. Met dien verstande dat met name de Missie aanleiding zal geven om de focus te leggen op één van de vier velden. Uit dat gekozen veld moet de Kernwaarde van de onderneming komen. 

Elk veld kent een kleine 25 gevalideerde waarden waaruit men een keuze moet maken.

 

De kernwaarde moet men zoeken in het veld dat op basis van de Visie en Missie de prioriteit heeft.

Stel de missie geeft aanleiding om meer aandacht aan te geven aan innovatie, dus aan het gele gedragsveld. De kernwaarde van de onderneming zal dan gevonden moeten worden in dit gedragsveld.

Vervolgens kiest men uit de 3 overige velden ook één waarde. Dit zijn de zogenaamde supporting values.  

 

Gedragsvelden nader toegelicht

Het rode veld : leiderschap en prestaties

Leiderschap, dat alles te maken heeft met besluitvaardigheid, strategisch inzicht en inspiratie, is onmisbaar om bepaalde prestaties te behalen. 

En prestaties zijn nodig om de continuïteit van een onderneming te waarborgen. In dit gedragsveld passen waarden als besluitvaardigheid, focus, toewijding en moed. Rood is de kleur van alertheid, snel reageren, macht, kracht, felheid. Maar ook zelfvertrouwen, wil, zelfbehoud en domein. 

 

Het gele veld : innovatie en uitmuntendheid

De gerichtheid op verandering, vinger aan de pols. Weten wat er speelt. Zoeken naar onderscheid maar ook naar kennis. Zaken willen begrijpen. Doorgronden om van daaruit te vernieuwen. Product,- en dienst ontwikkeling. Hierbij passen waarden als onbevreesd, uitdagend, autonomiteit en vitaliteit. Geel is de kleur van de creativiteit, breaking the rules, vrijheid, kennis, ratio.

 

Het blauwe veld : teamwork en zekerheid

In elke onderneming is een mate van harmonie gewenst. Prudentie en reguleren zijn hier van belang. Net als binding en loyaliteit. Maar ook zaken doen met een zekere beheersing en verantwoordelijkheid. Structuur. Causale verbanden. Waarden die hier van belangrijk zijn partnership, gelijkheid, controle en balans. Blauw is de kleur van de binding, loyaliteit, beheersing en zekerheid.

 

Het groene veld : plezier en integriteit

Zonder integriteit is er weinig of geen vertrouwen in een onderneming. Willen mensen hun creativiteit en inzichten op tafel leggen dan moet er vertrouwen bestaan. Dat is ook een basis voor samenwerking. Mensen moeten respect hebben en zullen daardoor met respect willen worden behandelt. Dit groene veld is een randvoorwaarde voor een goed functionerende cultuur.

Waarden die hier van belang zijn, zijn teamwork, echtheid en plezier.

Groen is de kleur van de openheid, verdelen, samenwerking en groepsgevoel. Maar ook aandacht voor verantwoordelijkheid in de meest brede zin van het woord. Dus behalve intern ook extern. Gericht op de samenleving.

 

De corporate cultuur : 1 kernwaarde en 3 ondersteunende waarden

Op basis van de CVS moet men komen tot de selectie van 4 waarden. In elk veld één waarde. De kernwaarde van de onderneming is een keuze uit één van de 4 velden. Zo is het denkbaar dat een onderneming haar integriteit heeft zien afnemen. De banken en verzekeraars zijn daarvan een voorbeeld. 

Dit creëert wantrouwen in de markt en kan leiden tot klantverlies. Zo’n onderneming moet dus ‘groener’ worden en zijn kernwaarde daar zoeken. Veel financiële dienstverleners anno 2014 zullen hun waardensysteem van rood-geel moeten bewegen naar blauw–groen. ASN bank en Triodos zijn al groen en beleven dan ook veel succes op de markt.

 

De bepaling van de waarden moet inspiratie vinden in de Visie en Missie. 

Die moeten sturend zijn voor de keuze van de kernwaarde. Die op haar beurt weer moet worden ondersteund door waarden uit de overige 3 velden. 

 

De werkwijze voor het bepalen van de cultuur van de onderneming

Stap 1. Visie en Missie.

Deze moeten nog eens kritisch worden bekeken en eventueel aangepast.

Stap 2. Selectie van de Corporate Values

Begin op basis van de Visie en Missie te bepalen wat de belangrijkste richting is voor de onderneming ( merk) voor de komende jaren en kies daarbij 1 veld uit de 4 velden.

En kiest vervolgens de kernwaarde uit de circa 25 waarden die bij dat veld horen. De volgende stap is dat u uit de 3 overige velden een zogenaamde ondersteunende waarde selecteert. Totaal heeft u dan 1 kernwaarde en 3 ondersteunende waarden

De bijna 100 waarden zijn gevalideerd, dat wil zeggen getoetst op hun relevantie in de huidige tijdgeest. Als voorbeeld geven we 4 waarden ( van de ruim 25) van elk veld aan.

Zorg/Integriteit : veilig, vertrouwen, dienstbaarheid, rechtvaardigheid.

Harmonie/Zekerheid : samenwerken, transparant, plezier, empathie.

Vernieuwing/ Zelfstandigheid : open minded, dynamisch, inventief, vrijheid

Prestatie/Leiderschap : ondernemend, veeleisend, expertise, uitmuntendheid 

 

De Coroprate Values Selector ( met alle waarden per veld) kunt u bestellen bij de  vKralingenCompany. Wij sturen dan tevens een aantal voorbeelden mee van ondernemingen die dit proces hebben doorgemaakt.

 

N.B. desgewenst kunnen wij dit proces begeleiden. Dat kan zowel op het niveau van een directie/managementteam als voor alle medewerkers. E.e.a verloopt dan grotendeels via uw intranet.

Voor een uitgebreide beschrijving van cultuur en waarden verwijzen we naar het boek Geen Ziel, Geen Zaligheid